Memeleiland 11 -2

1014 ZL

AMSTERDAM

925000,- k.k.

Verkocht

Kenmerken

  • Vraagprijs

    925000,- k.k.

  • Soort woning

    tussenverdieping

Bouw

  • Aantal kamers

    4

  • Slaapkamers

    3

  • Woonoppervlakte

    154 m2

  • Inhoud

    496 m3

  • Bouwjaar

    2020

Omschrijving

English below

LUXE WONEN IN DEZE NIEUWBOUWWONING UIT 2020 MET ROYAAL UITZICHT OP DE GRACHT, HET PLANTSOEN EN HET GROENE PARK IN DE POPULAIRE EN LEVENDIGE HOUTHAVENS. ALLE VOORDELEN VAN NIEUWBOUW, MAAR DAN ZONDER WACHTTIJD!

Dit compleet nieuwe, royale gelijkvloerse appartement van ca. 154m2 met 3 slaapkamers is uitermate ruimtelijk en straalt allure uit! Door de hoekligging is de lichtinval overdadig en is het weidse uitzicht voor Amsterdamse begrippen zeer zeldzaam. Memeleiland is een zeer groen en duurzaam eiland, aan de gracht / het IJ en dichtbij de Amsterdamse binnenstad. Het fijne is ook: geen auto’s voor de deur. Wat wilt u nog meer?

De woning is maar liefst 16 meter lang over de breedste zijde! De zonkant bevat dubbelzijdig openslaande raampartijen en zijn allen voorzien van een zonweringssysteem. De woning wordt verkocht met bijbehorende externe berging. De aanhorige parkeerplaats (met laadpaal) is gunstig gelegen in de onderbouw. De huidige eigenaar biedt de woning casco aan en biedt daarmee de koper de mogelijkheid om het geheel naar eigen smaak af te werken. Doordat En-Bloc is opgedeeld in 5 sub-compartementen voelt het kleinschalige en persoonlijk aan, maar geniet het de luxe van een professionele VVE.

Indeling
De huidige indeling is gebaseerd op de uitgangspunten ‘open, ‘ruimtelijk’ en ‘flexibel’. Meer thuiswerken of meer slaapkamers gewenst direct of pas later? Dan is dit eenvoudig te realiseren door geringe aanpassingen! Zie hiervoor ook onze alternatieve plattegronden.

Woonkamer
Via de fraaie gemeenschappelijke entree is het appartement, gelegen op de tweede verdieping via de trap of lift te bereiken. Via de hal betreedt u het appartement en zullen u de lange zichtlijnen direct opvallen. Bij binnenkomst slaat u linksaf om door te gaan naar de woonkamer. Wat een gevoel van ruimte zult u hier ervaren! De woonkamer ligt op het zuidwesten en heeft daardoor vrijwel de hele dag direct zonlicht, ook tot in de latere avond. De grote openslaande deuren geven toegang naar de extra diepe loggia. Hier is genoeg ruimte voor een loungeset en/of eettafel. Heerlijk vertoeven hier! Dit terras biedt u blijvend vrij uitzicht, ook nadat de gracht is aangelegd.

Keuken
De adembenemende ruime woonkamer heeft ruim plaats voor een high-end keuken. Alles nog naar eigen smaak uit te kiezen. Alle voorzieningen zijn al wel voorbereid. Denk aan een koel-vries, dubbele oven, vaatwasser, grote spoelbak, BORA/inductiekookplaat en eventueel wijnklimaatkast. Een werkeiland behoort ook nog tot de mogelijkheden. Naast de keuken is een handige opbergkast te vinden met voldoende opslagruimte en plaats voor een extra koel-vriescombinatie. Loopt u verder door naar het einde van de woning, dan resteert hier een mooie ruimte voor bijvoorbeeld een werkkamer, een extra slaapkamer of een zithoek, voorzien van internetaansluiting.

Slaapkamers
Aan de voorzijde van het appartement bevinden zich twee grote slaapkamers, uit te breiden naar 3 of zelfs 4. De master bedroom bevat een praktische inbouwnis met w/k/e/ aansluitingen voor een extra persoonlijke verzorgingsruimte en is voorzien van een handige wand waar bijvoorbeeld een televisie aan op te hangen is. Achter deze wand ligt nog een verrassend grote ruimte welke kan dienen als walk-in-closet. Naast de master bedroom heeft het appartement een tweede goed bemeten slaapkamer. Hier is voldoende ruimte voor een groot bed, kastenwand en/of bureau. Ook hier is gedacht aan internetaansluiting.

Overige informatie
Het hele appartement is voorzien van inbouwspots, meerdere internetaansluitingen en een ruim aantal stopcontacten. Het appartement is voorzien van een ruimte berging met wasmachine/droger aansluitingen en biedt tevens de mogelijkheid om een stortbakje te plaatsen. Al moet het sanitair nog geplaatst worden. Het appartement is voorzien van een ruim separaat toilet met fontein en een badkamer die ook opvallend ruim is. De badkamer biedt meer dan genoeg ruimte voor een dubbele wastafel, meubel, vrijstaand bad, ruime inloopdouche en een toilet.

Duurzaamheid
Ook is deze woning klimaatneutraal. Een woning van de toekomst dus. U bent met deze nieuwbouw volledig voorbereid op een tijd waarin Nederland wordt afgesloten van het gas. Dat geeft een gerust gevoel. Deze woning is voorzien van een stadsverwarming, vloerverwarming, zonnepanelen (complex), isolatie van de muren, buitengevels, het dak en bijvoorbeeld de garage, HR ++ glas en inductiekookplaat in de keuken.

Memeleiland
De Houthavens van Amsterdam ondergaat een metamorfose. Vroeger losten vrachtschepen met hout uit heel Europa hier hun lading. Nu is het gebied een fantastische plek om te wonen. Tal van creatieve bedrijven hebben zich al gevestigd in het gebied. Net als een basisschool, een middelbare school, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een zorgcentrum, een peuterspeelzaal en sportschool, trendy bars, sfeervolle restaurants en gezellige terrassen aan het water. Op Memeleiland staat duurzaamheid voorop, er is klimaatneutraal gebouwd met aandacht voor energie- en materiaalgebruik.

Bijzonderheden
– Woonoppervlakte 154,10m2 (NEN-Meting aanwezig);
– Volledig gelijkvloers appartement met lift en daardoor rolstoelvriendelijk;
– Gelegen op de tweede verdieping, fijne hoekligging, weinig directe buren;
– Gevelbreedte van wel 16 meter over lange zijde!;
– Waanzinnig veel ramen en dus een overvloed aan licht;
– 2 slaapkamers, eenvoudig 3e of zelfs 4e te creëren;
– Prijs exclusief parkeerplaats met laadpaal. Prijs: € 55.000,-;
– Sausklaar en af te werken naar eigen inzicht, vele voorbereidingen zijn gedaan;
– Voorzien van stadsverwarming en verkoeling;
– Eigen zonnepanelen welke de stroom in appartement voorzien;
– EPC 0,15;
– Berging in de onderbouw voorzien van elektra;
– De VVE wordt professioneel beheerd;
– Maandelijkse VVE bijdrage: € 250,43 per maand;
– De erfpachtcanon € 9067,- (woning) en € 138,- (parkeerplaats) wordt jaarlijks geïndexeerd;
– SWK-garantie (bouwgarantie) van toepassing tot 10 jaar na eerste oplevering;
– Een nieuwbouwwoning in de Houthavens zonder de wachttijd van nieuwbouw;
– Het project is inmiddels opgeleverd aan de huidige eigenaar;
– Oplevering flexibel, in overleg;
– Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
– Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”

******

LIVING LUXURIOUSLY IN THIS 2020 NEW BUILD HOUSE WITH GENEROUS VIEWS OF THE CANAL AND THE GREEN PARK IN THE POPULAR AND LIVELY HOUTHAVENS. ALL THE ADVANTAGES OF NEW BUILDING, BUT WITHOUT THE WAITING TIME!

This completely new, spacious ground floor apartment of approx. 154 m2 with 3 bedrooms is extremely spacious and exudes allure! Due to the corner location, the light is abundant and the panoramic view is very rare for Amsterdam standards. Memeleiland is a very green and sustainable island, on the canal / the IJ and close to the Amsterdam city center. The good thing is: no cars in front of your house. What more could you want?

The house is no less than 16 meters long on the widest side! The sunny side has double-sided opening windows and are all equipped with a sun protection system. The house is sold with associated external storage. The adjacent parking lot (with charging station) is conveniently located in the basement. The current owner offers the house as a shell, thus offering the buyer the opportunity to finish it entirely according to his own taste. Because En-Bloc is divided into 5 sub-compartments, it feels small-scale and personal, but enjoys the luxury of a professional VVE.

Layout
The current layout is based on the principles of ‘open,’ spacious ‘and’ flexible ‘. Would you like more working from home or more bedrooms immediately or later? Then this is easy to achieve with minor adjustments! See the alternative floor plans for this.

Living room
The apartment, located on the second floor, can be reached via the stairs or elevator via the beautiful communal entrance. You enter the apartment through the hall and you will immediately notice the long sightlines. Upon entering, turn left to continue into the living room. What a sense of space you will experience here! The living room is located on the southwest and therefore has direct sunlight almost all day, even into the later evening. The large French doors give access to the extra deep loggia. Here is enough space for a lounge set and / or dining table. Wonderful stay here! This terrace offers you a permanent unobstructed view, even after the canal has been constructed.

Kitchen
The breathtakingly spacious living room has ample space for a high-end kitchen. Everything can be chosen according to your own taste. All facilities are already prepared. Think of a fridge-freezer, double oven, dishwasher, large sink, BORA / induction hob and possibly wine climate cabinet. A kitchen island is also one of the possibilities. Next to the kitchen you will find a handy storage cupboard with enough storage space and space for an extra fridge-freezer combination. If you continue to the end of the house, you will have a nice space for, for example, an office, an extra bedroom or a sitting area, with internet connection.

Bedrooms
At the front of the apartment there are two large bedrooms, which can be expanded to 3 or even 4. The master bedroom contains a practical built-in niche with w/c/e/ connections for an extra personal care space and is equipped with a handy wall to hang up a television. Behind this wall is a surprisingly large space that can serve as a walk-in closet. In addition to the master bedroom, the apartment has a second well-sized bedroom. Here is enough space for a large bed, cupboard wall and/or desk. Here too, an internet connection has been considered.

Other information
The entire apartment is equipped with recessed spotlights, several internet connections and a large number of sockets. The apartment is equipped with a storage room with washer / dryer connections and also offers the possibility to place a chute. Although the plumbing still has to be installed. The apartment has a spacious separate toilet with a washbasin and a bathroom that is also remarkably spacious. The bathroom offers more than enough space for a double sink, furniture, free-standing bath, spacious walk-in shower and a toilet.

Durability
This house is also climate neutral. A home of the future. With this new building you are fully prepared for a time when the Netherlands will be cut off from gas. That gives you peace of mind. This house is equipped with an air heat pump, underfloor heating, solar panels (complex), insulation of the walls, outer walls, the roof and, for example, the garage, HR ++ glass and induction hob in the kitchen.

Memeliland
The Houthavens of Amsterdam is undergoing a metamorphosis. In the past, freighters with wood from all over Europe unloaded their cargo here. Now the area is a fantastic place to live. Numerous creative companies have already established themselves in the area. Just like a primary school, a secondary school, a daycare center, an after-school care center, a playgroup and gym, trendy bars, attractive restaurants and pleasant terraces on the water. Sustainability is paramount on Memeleiland, with a climate-neutral construction with a focus on energy and material use.

Particularities
– Living area 154.10m2 (NEN measurement available);
– Single floor apartment with elevator and therefore wheelchair friendly;
– Located on the second floor, nice corner location, few direct neighbors;
– Facade width of up to 16 meters on the long side!;
– An large amount of windows and therefore an abundance of light;
– 2 bedrooms, easy to create 3rd or even 4th;
– Price excluding parking space with charging station. Price: € 55,000;
– Ready to use and to be finished at your own discretion, many preparations have been made;
– Equipped with district heating and cooling;
– Own solar panels which provide electricity in the apartment;
– EPC 0.15;
– Storage room in the basement with electricity;
– The VVE is professionally managed;
– Monthly VVE contribution: € 250.43 per month;
– The ground lease € 9067 (house) and € 138 (parking space) is indexed annually;
– SWK guarantee (construction guarantee) applicable up to 10 years after first delivery;
– A new-build home in the Houthavens without the waiting time for new-build;
– The project has now been delivered to the current owner;
– Flexible delivery, in consultation;
– There is only an agreement when the deed of sale has been signed;
– Deed of purchase is drawn up by a civil-law notary in Amsterdam.

“This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surfaces are indicative. NVM conditions apply.”